Terms and Conditions

Wij heten u welkom bij StakeCasino en danken u voor uw interesse in deze Algemene Voorwaarden (deze “Voorwaarden”). Deze Voorwaarden zijn van toepassing tussen u, de gebruiker van deze website (www.stakecasino.de, www.stakecasino.fr, www.stakecasino.nl ongeacht welk domein u bezoekt) en StakeCasino.nl van Berger Strasse 312, Frankfurt am Main, Hessen, 60385, Duitsland (“StakeCasino”, “wij”, “ons” of “onze”) de exploitant(en) van deze website.

Uw instemming om te voldoen aan en gebonden te zijn door deze Voorwaarden wordt geacht plaats te vinden bij uw eerste gebruik van onze website. Indien u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u het gebruik van onze website onmiddellijk te staken.

1. Intellectueel eigendom
1.1. Alle Content op onze website, tenzij geüpload door Gebruikers, inclusief, maar niet beperkt tot, tekst, graphics, logo’s, iconen, afbeeldingen, geluidsfragmenten, videoclips, gegevenscompilaties, pagina lay-out, onderliggende code en software is het eigendom van StakeCasino, onze filialen of andere relevante derden. Door onze website te blijven gebruiken, erkent u dat dergelijk materiaal wordt beschermd door de toepasselijke Duitse en internationale wetten inzake intellectuele eigendom en andere relevante wetten.
1.2. U mag geen materiaal van onze website reproduceren, kopiëren, verspreiden, opslaan of op enige andere wijze hergebruiken, tenzij anders aangegeven op onze website of tenzij StakeCasino daar uitdrukkelijk schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

2. Informatie op onze website
2.1. De informatie op onze website wordt door StakeCasino verstrekt voor algemene begeleiding en is bedoeld om de gebruiker algemene informatie te bieden die uitsluitend van belang is voor het persoonlijke gebruik van de lezer, die de volledige verantwoordelijkheid aanvaardt voor het gebruik ervan.
2.2. De verstrekte informatie is niet bedoeld om professioneel advies, raadpleging of dienstverlening te vervangen of te vervangen.
2.3. StakeCasino aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de informatie op onze website.
2.4. StakeCasino behoudt zich het recht voor om delen van de pagina’s of de gehele website zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.
2.5. Alle gegevens worden gewetensvol maar zonder garantie gepubliceerd. Fouten in de inhoud worden onmiddellijk na melding gecorrigeerd. Alle rechten, inclusief die van herdruk van uittreksels, fotomechanische reproductie en vertaling, zijn voorbehouden en vereisen de schriftelijke toestemming van StakeCasino. Ongeoorloofd gebruik, zelfs van uittreksels, zal worden vervolgd.
2.6. Aansprakelijkheidsclaims tegen StakeCasino, die betrekking hebben op materiële of immateriële schade, die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, mits er geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grove nalatige schuld van StakeCasino.

3. Privacy
Voor de doeleinden van de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming, zal StakeCasino alle persoonlijke gegevens die u aan ons hebt verstrekt, verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid.

4. Aanvaardbaar gebruik
4.1. U gaat ermee akkoord onze website niet te gebruiken voor onwettige doeleinden, of doeleinden die verboden zijn krachtens deze clausule. U stemt ermee in om onze website of Diensten niet te gebruiken op een manier die onze website, Diensten, of algemene zaken van StakeCasino zou kunnen schaden.
4.2. U stemt er verder mee in om onze website of Diensten niet te gebruiken:
4.2.1. om anderen lastig te vallen, te misbruiken of te bedreigen of anderszins de wettelijke rechten van een persoon te schenden.
4.2.2. onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden.
4.2.3. computervirussen of andere software die het eigendom van een ander kan beschadigen, te uploaden of anderszins te verspreiden.
4.2.4. fraude te plegen.
4.2.5. obsceen of lasterlijk materiaal te publiceren of te verspreiden.
4.2.6. materiaal te publiceren of te verspreiden dat aanzet tot geweld, haat of discriminatie jegens een groep.
4.2.7. onrechtmatig informatie over anderen te verzamelen.

5. Disclaimers
5.1. StakeCasino geeft geen garantie of verklaring dat onze website aan uw eisen zal voldoen, dat het van bevredigende kwaliteit zal zijn, dat het geschikt zal zijn voor een bepaald doel, dat het de rechten van derden niet zal schenden, dat het compatibel zal zijn met alle systemen, dat het veilig zal zijn, en dat alle verstrekte informatie accuraat zal zijn. Wij garanderen geen specifieke resultaten van het gebruik van onze Dienst.
5.2. Geen enkel deel van onze website is bedoeld als advies en op de inhoud van onze website mag niet worden vertrouwd bij het nemen van beslissingen of het ondernemen van acties van welke aard dan ook.
5.3. StakeCasino maakt gebruik van affiliate programma’s om onze website te helpen ondersteunen en geld te verdienen, wat betekent dat wanneer u op links klikt naar verschillende handelaarssites die wij op onze pagina’s weergeven en een aankoop doet, dit kan resulteren in een commissie die wordt gecrediteerd aan onze website. StakeCasino aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gekochte producten.
5.4. StakeCasino onderhoudt deze website om toegang te bieden tot algemene informatie. Dergelijke informatie is gebaseerd op inhoud gepubliceerd door www.stake.com. StakeCasino wordt echter onafhankelijk geëxploiteerd en is geen eigendom van, wordt niet gecontroleerd door of wordt niet beheerd door www.stake.com.
5.5. Ons doel is om deze informatie actueel en accuraat te houden. Als fouten onder onze aandacht worden gebracht, zullen wij proberen deze te corrigeren. StakeCasino aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op deze site.

6. Erkenning van gokken
6.1. StakeCasino is geen gok- of online casino-exploitant. Onze website bevat echter wel informatie over en links naar online gokdiensten. Hoewel al het mogelijke wordt gedaan om ervoor te zorgen dat alle informatie op StakeCasino zo actueel en nauwkeurig mogelijk is, zijn wij niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele fouten of onnauwkeurigheden in de informatie die hier wordt gepubliceerd.
6.2. StakeCasino doet er alles aan om zich maatschappelijk verantwoord te gedragen.
6.3. Voordat u een activiteit aangaat die speculatieve uitgaven met zich meebrengt, wordt u geadviseerd het volgende te onthouden:
6.3.1. Zie gokken niet als een manier om geld te verdienen;
6.3.2. Gok alleen met geld dat u zich kunt veroorloven te verliezen;
6.3.3. Stel vooraf een geldlimiet vast;
6.3.4. Jaag nooit uw verliezen na;
6.3.5. Gok niet als u depressief of overstuur bent; en
6.3.6. Breng gokken in balans met andere activiteiten.

7. Beschikbaarheid van onze website
7.1. De website wordt aangeboden “zoals hij is” en op een “zoals beschikbaar” basis. Wij geven geen garantie dat de website vrij zal zijn van gebreken en/of fouten. Voor zover wettelijk toegestaan geven wij geen garanties (expliciet of impliciet) voor geschiktheid voor een bepaald doel, nauwkeurigheid van informatie, compatibiliteit en bevredigende kwaliteit.
7.2. StakeCasino aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige verstoring of niet-beschikbaarheid van onze website als gevolg van externe oorzaken met inbegrip van, maar niet beperkt tot, ISP-apparatuurstoring, host-apparatuurstoring, communicatienetwerkstoring, stroomstoring, natuurlijke gebeurtenissen, oorlogshandelingen of wettelijke beperkingen en censuur.

8. Beëindiging
Wij kunnen, naar eigen goeddunken, uw gebruik van onze website opschorten, beperken of beëindigen, te allen tijde, zonder kennisgeving aan u, om welke reden dan ook, inclusief omdat de werking of efficiëntie van onze website of onze apparatuur of het netwerk van een derde partij wordt belemmerd door uw gebruik van onze website; wij hebben een klacht van een derde partij ontvangen die betrekking heeft op uw gebruik of misbruik van onze website; of u bent of bent in overtreding van een voorwaarde van deze Voorwaarden. Wij zijn niet verantwoordelijk om derden, inclusief externe leveranciers van diensten, koopwaar of informatie, op de hoogte te stellen van een opschorting, beperking of beëindiging van uw toegang tot onze website.

9. Beperking van aansprakelijkheid
9.1. Voor zover wettelijk toegestaan aanvaardt StakeCasino geen aansprakelijkheid voor enig direct of indirect verlies of schade, voorzienbaar of anderszins, inclusief enige indirecte, gevolg-, speciale of exemplarische schade voortvloeiend uit het gebruik van onze website, of enige informatie daarop. Gebruikers dienen zich ervan bewust te zijn dat zij onze website en de inhoud ervan op eigen risico gebruiken.
9.2. Niets in deze Voorwaarden sluit de aansprakelijkheid van StakeCasino uit of beperkt deze voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van nalatigheid of fraude door StakeCasino.

10. Geen verklaring van afstand
In het geval dat een partij bij deze Voorwaarden enig recht of rechtsmiddel hierin niet uitoefent, zal dit niet worden opgevat als een verklaring van afstand van dat recht of rechtsmiddel.

11. Relatie
U stemt ermee in dat er geen joint venture, partnerschap, fiduciaire, arbeids- of agentschapsrelatie bestaat tussen ons en u als gevolg van deze Voorwaarden of het gebruik van onze website.

12. Reverse engineering en beveiliging
U stemt ermee in geen van de volgende acties te ondernemen:
12.1. Reverse engineering of poging tot reverse engineering of disassemblage van code of software van of op onze website of Diensten.
12.2. De beveiliging van onze website of Diensten schenden door middel van ongeoorloofde toegang, omzeiling van encryptie of andere beveiligingshulpmiddelen, datamining of interferentie met een host, gebruiker of netwerk.

13. Eerdere voorwaarden
In geval van strijdigheid tussen deze Voorwaarden en eerdere versies daarvan, prevaleren de bepalingen van deze Voorwaarden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

14. Severance
Al het mogelijke is gedaan om ervoor te zorgen dat deze Voorwaarden strikt voldoen aan de relevante bepalingen van de Richtlijn oneerlijke bedingen in overeenkomsten (93/13/EEG). Echter, in het geval dat een van deze voorwaarden onwettig, ongeldig of anderszins onuitvoerbaar wordt bevonden, wordt die voorwaarde geacht te zijn gescheiden van deze voorwaarden en heeft deze geen invloed op de geldigheid en uitvoerbaarheid van de overige voorwaarden.

15. Recht en jurisdictie
Deze Voorwaarden en de relatie tussen u en StakeCasino worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet van de staat Hesse en StakeCasino en u stemt ermee in zich te onderwerpen aan de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van Frankfurt am Main.

Disclaimer

StakeCasino.nl onderhoudt deze website om toegang te geven tot algemene informatie. Dergelijke informatie is gebaseerd op inhoud gepubliceerd door www.stake.com. StakeCasino.nl wordt echter onafhankelijk beheerd en is geen eigendom van, wordt niet gecontroleerd door of wordt niet beheerd door www.stake.com.

Ons doel is om deze informatie actueel en accuraat te houden. Als fouten onder onze aandacht worden gebracht, zullen we proberen deze te corrigeren. StakeCasino.nl aanvaardt echter geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de informatie op deze site.

Affiliate Openbaarmaking
Wij nemen ook deel aan affiliate programma’s. Affiliate programma’s zijn ontworpen om een middel te bieden voor website-eigenaren om advertentiekosten te verdienen door te adverteren en te linken. Als zodanig kan onze website affiliate marketing links bevatten, wat betekent dat we een commissie kunnen krijgen op de verkoop van die producten of diensten waarover we schrijven. Via een van mijn affiliate links worden u nooit kosten in rekening gebracht, maar u krijgt mogelijk een korting op de desbetreffende affiliate diensten en wij ontvangen een kleine commissie. Onze redactionele inhoud wordt niet beïnvloed door adverteerders of affiliate partnerschappen.

Bescherming van gegevens
Als de mogelijkheid voor het invoeren van persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadressen, naam, adressen) wordt gegeven, vindt de invoer van deze gegevens vrijwillig plaats. Meer informatie vindt u in ons privacy- of cookiebeleid.

Verwijzingen en links
StakeCasino.nl is niet verantwoordelijk voor enige inhoud waarnaar gelinkt of verwezen wordt vanaf zijn pagina’s. StakeCasino.nl verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment dat de links werden gemaakt, er geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s waarneembaar was. StakeCasino.nl heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte pagina’s. Daarom distantieert StakeCasino.nl zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud van alle gelinkte pagina’s die werden veranderd nadat de link was ingesteld. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen die daarbinnen zijn geplaatst, evenals op vermeldingen van derden in discussieforums en mailinglijsten die door StakeCasino.nl zijn opgezet. De aansprakelijkheid voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie ligt uitsluitend bij de aanbieder van de site waarnaar wordt verwezen, en niet bij degene die slechts via links naar de betreffende publicatie verwijst.

Aansprakelijkheid voor links op deze website
Onze website bevat links naar andere websites voor de inhoud waarvan wij niet verantwoordelijk zijn. Als u bezwaarlijke links op onze website opmerkt, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

Copyright
Voor het ontwerp van de website, tekst, alle afbeeldingen en foto’s, elke selectie of lay-out daarvan: Copyright © 2023 StakeCasino.nl. Het kopiëren of reproduceren van het geheel of een deel van deze website is niet toegestaan. Elk ander gebruik van de materialen of informatie beschikbaar op deze website – inclusief reproductie, herdistributie, wijziging of publicatie voor welk doel dan ook – is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van StakeCasino.nl.

Delen via

Facebook
Twitter
WhatsApp
Telegram
Email
Top Online Casinos
Moi Casino Logo at Stake.com

MoiCasino

9.5
9.5/10
MrSloty Stake Casino

MrSloty

9.0
9/10
Slothunter Casino Logo

Slothunter

8.5
8.5/10